Kerhotilan sääntöpykälät

< Takaisin yleisiin ohjeisiin

Yleistä

Säännöt koskevat Yliopiston farmasiakunta ry:n (YFK) tiloja Sörnäisten rantatie 33:ssa.

Sääntöjen tarkoitus on varmistaa tilan kunnossa pysyminen ja tilan asianmukainen käyttö.

Tilaa voidaan käyttää oleskelutilana ja YFK:n omiin tapahtumiin, minkä lisäksi tilaa voidaan vuorata YFK:n jäsenille ja ulkopuolisille tahoille.

Järjestyssääntöjä

Tilassa tupakointi on kielletty, eikä tilaan saa tuoda eläimiä ilman erillistä lupaa YFK:n hallitukselta.

Kun tapahtuman aikana kuljetaan rappukäytävän alaovesta, on ovella oltava ovivahti. Rappukäytävään ei saa päästää asiattomia henkilöitä. Alaovea ei saa kiilata auki, ellei ovella ole vahtia.

Saunan käytöstä vastaa tapahtuman vastuuhenkilö tai saunatilat avannut henkilö.

Saunaan tai pesuhuoneeseen ei saa viedä lasiastioita.

Tilan laitteita on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen korvauksesta vastaa laitetta väärin käyttänyt henkilö tai, mikäli henkilö ei ole tiedossa, tapahtuman vastuuhenkilö.

Tila on siivottava erillisen siivousohjeen mukaisesti tilan käytön jälkeen.

10§ YFK:n hallitus voi antaa määräaikaisen porttikiellon tilaan.

Avaimet

11§ YFK:n jäsenet voivat hakea avainta tilaan. Avainten luovutuksesta päättää hallitus. Avaimen hakijan on tutustuttava tilan sääntöihin, allekirjoitettava avaintenluovutussopimus ja maksettava avainpantti. Avain luovutetaan kerrallaan enintään 13 kuukauden määräajaksi.

12§ Kuntalaisen avaimella pääsee rajoitettuun osaan tilasta. YFK:n hallituksen jäsenten ja virkailijoiden sekä vuokrauksista vastaavan ryhmän avaimet käyvät kaikkiin tiloihin. Kuntalaisen avain toimii pääsääntöisesti kello 8–22, muut avaimet aina.

13§ Avaimien kulkuoikeudet voidaan poistaa tapahtumien ja vuokrausten ajaksi.

14§ Avaimen katoamisesta on ilmoitettava viipymättä YFK:n hallitukselle tai hallituksen nimeämälle vastuuhenkilölle.

15§ Avain voidaan ottaa pois sääntörikkomuksen tai muun syyn johdosta.

Hengailu

16§ Tapahtumien ulkopuolella tilassa voi pääsääntöisesti olla aikavälillä 8–24. Tilaan avaimilla saapuva henkilö on tällöin vastuussa tilasta. Yöpyminen tilassa on kielletty.

17§ Tilaisuuksien ulkopuolella pääsy juhlasaliin, keittiöön, baariin, kabinettiin ja saunatiloihin on kielletty.

18§ Tilaan voidaan tuoda yhteensä enintään kymmenen järjestöön kuulumatonta vierasta tapahtumien ulkopuolella.

19§ Henkilöiden, joilla ei ole avainta tilaan, on poistuttava viimeistään, kun heidät sisään päästänyt henkilö poistuu tilasta. Avaimettomat henkilöt sisään päästänyt henkilö on vastuussa tästä.

20§ Tilan on jäätävä moitteettomaan kuntoon hengailun jälkeen.

Vuokraus

21§ Tilaa voidaan vuokrata YFK:n hallituksen tai sen nimeämän henkilön päätöksellä sekä YFK:n jäsenille että ulkopuolisille tahoille.

22§ Vuokrauksen hintaan vaikuttavat YFK:n jäsenyys, vuokra-aika, vuokrauksen kesto, vuokrattavat tilat ja vuokraukseen liittyvät palvelut. YFK:n hallitus päättää vuokrauksien hinnoista.

23§ Vuokraajan on tutustuttava tilan sääntöihin ja allekirjoitettava vuokrasopimus. Vuokraajalta voidaan periä pantti, joka palautetaan, kun avain palautetaan ja tilan on todettu olevan kunnossa.

24§ Avaimet luovutetaan vuokraajalle erikseen sovittuun aikaan.

25§ Vuokrauksen jälkeen tilan on oltava samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen vuokrausta.

Vastuuhenkilön oikeudet ja velvollisuudet

26§ YFK:n tapahtumissa vastuuhenkilönä toimivat erikseen nimetty henkilö ja tapahtumassa isäntänä toimiva henkilö. Vuokrauksissa vastuuhenkilönä toimii vuokraaja. Tapahtumien ulkopuolella tilassa oleillessa tilasta on vastuussa henkilö, jonka avaimella tilaan on tultu.

27§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tila säilyy moitteettomassa kunnossa.

28§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tilan sääntöjä noudatetaan.

29§ Tilasta on poistuttava viipymättä vastuuhenkilön kehotuksesta. Vastuuhenkilön ei ole tarpeen antaa erikseen syytä poistumiskehotukselle.

Vastuukysymykset

30§ Tilan rakenteille tai sen varusteille tapahtuneista vaurioista on vastuussa ensisijaisesti vaurion aiheuttaja. Mikäli aiheuttaja ei ole tiedossa, on tapahtuman/vuokrauksen/hengailun vastuuhenkilö vastuussa. Vahingoittunut rakenne tai varuste voidaan korjata tai uusia vahingosta vastuussa olevan henkilön kustannuksella.

31§ Henkilölle, joka omalla toiminnallaan aiheuttaa merkittävää lisätyötä tai epämukavuutta tilan siivoamisessa (esim. oksentaminen sopimattomaan paikkaan tai muu vastaava toiminta), voidaan määrätä 20 euron maksu, mikäli hän ei siivoa jälkiä tai joku tee sitä välittömästi hänen puolestaan.

32§ Normaalista kulumisesta johtuvien vaurioiden korjaamisesta vastaa YFK.

Säännöistä poikkeamisesta ja sääntöjen muuttamisesta

33§ YFK:n hallituksen jäsenet ja virkailijat voivat omalla vastuullaan poiketa säännöistä 16-18§. Tällöin poikkeuksen tehnyt hallituksen jäsen tai virkailija ottaa vastuun tapahtumasta samoin kuin ennalta sovitun tapahtuman kohdalla.

34§ YFK:n hallitus voi antaa anomuksesta erivapauksia kerhotilan sääntöjen suhteen painavista syistä.

35§ Haluttaessa muuttaa näitä sääntöjä sääntömuutosehdotuksesta on ilmoitettava Farmasiakunnan kokouksen esityslistalla. Myös ehdotuksen sisällöstä on tiedotettava kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen osallistujista 2/3 on kannatettava ehdotettua sääntömuutosta.